บริษัทใช้อัตราภาษีที่คาดการณ์ระยะยาวคงที่ที่ 15%

รับวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่ GAAP บริษัทใช้อัตราภาษีที่คาดการณ์ระยะยาวคงที่ที่ 15% เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน ตลอดจนคาดการณ์ วางแผน แวิเคราะห์ระยะเวลาในอนาคต

THQ อาจพิจารณาว่าควรยกเว้นรายการสำคัญอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคตในการคำนวณมาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP ที่บริษัทใช้หรือไม่

บริษัทไม่รวมค่าใช้จ่ายเหล่านี้จากการวัดผลทางการเงินแบบ non-GAAP เนื่องจากฝ่ายบริหารไม่เชื่อว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้สะท้อนถึงธุรกิจหลักของบริษัท ผลการดำเนินงานที่กำลังดำเนินอยู่ หรือแนวโน้มในอนาคต ฝ่ายบริหารของ THQ เชื่อว่าการใช้การวัดผลทางการเงินแบบ non-GAAP จะให้ข้อมูลเพิ่มเติม

ที่มีความหมายเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน และช่วยให้นักลงทุนเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่แท้จริงกับเป้าหมายการดำเนินงานในระยะยาว ตลอดจนผลการดำเนินงานในช่วงก่อนหน้า การวัดผลทางการเงินแบบ non-GAAP ที่รวมอยู่ในการประกาศผลประกอบการนี้ได้รับการกระทบยอดกับผลลัพธ์ GAAP ที่เปรียบเทียบได้ในตารางประกอบ และควรได้รับการพิจารณานอกเหนือจากผลลัพธ์ที่จัดทำขึ้นตาม GAAP

นอกเหนือจากเหตุผลที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งโดยทั่วไปใช้บังคับกับแต่ละรายการที่ THQ ไม่รวมอยู่ในการวัดผลทางการเงินแบบ non-GAAP ฝ่ายบริหารของบริษัทใช้มาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP บางประการด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้:

ค่าตอบแทนตามหุ้น THQ ไม่พิจารณาค่าตอบแทนตามหุ้นเมื่อประเมินผลการดำเนินงานของธุรกิจหรือกำหนดแผนการดำเนินงาน ค่าตอบแทนตามหุ้นอาจผันผวนอย่างมีนัยสำคัญนอกเหนือการควบคุมของฝ่ายบริหาร เนื่องจากตัวแปรที่ใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ เช่น ราคา
หุ้

นของ THQ อัตราดอกเบี้ย และความผันผวนของราคาหุ้นของบริษัท นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบของการให้รางวัลตราสารทุน THQ ให้ความสำคัญกับการใช้ทุนดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการรักษาสำหรับการสร้างมูลค่าหุ้นในระยะยาว เช่นเดียวกับการลดสัดส่วนของผู้ถือหุ้นโดยรวม มากกว่าค่าใช้จ่ายทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการให้ทุนดังกล่าว

รายได้/ต้นทุนรอการตัดบัญชี บริษัทรับรู้รายได้และต้นทุนที่เกี่ยวข้องจากการขายหนังสือบางเล่มซึ่งบริการออนไลน์ถูกกำหนดให้ส่งมอบได้ตลอดระยะเวลาการให้บริการออนไลน์โดยประมาณ แม้ว่าบริษัทจะชะลอการรับรู้รายได้และต้นทุนสุทธิทั้งหมดหรือบางส่วนเกี่ยวกับชื่อเหล่านี้ แต่ก็ไม่มีผลกระทบต่อกระแสเงิน

สดจากการดำเนินงาน ผู้บริหารของ THQ ไม่รวมผลกระทบของรายได้สุทธิและต้นทุนรอตัดบัญชีเมื่อประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท เมื่อวางแผน คาดการณ์ และวิเคราะห์ช่วงเวลาในอนาคต และเมื่อประเมินประสิทธิภาพของทีมผู้บริหาร

ค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างธุรกิจ แม้ว่าที่ผ่านมา THQ จะมีค่าใช้จ่ายในการปรับเปลี่ยนธุรกิจ แต่ค่าใช้จ่ายแต่ละรายการจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ไม่ต่อเนื่องตามชุดของวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ไม่ซ้ำกัน ฝ่ายบริหารไม่เชื่อว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้สะท้อนถึงธุรกิจหลักของบริษัท ผลการดำเนินงานที่กำลังดำเนินอยู่ หรือแนวโน้มในอนาคต ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงเชื่อว่าเป็นการเหมาะสมที่จะไม่รวมค่าใช้จ่ายเหล่านี้จากการวัดผลทางการเงินแบบ non-GAAP

ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่สำคัญอื่น ๆ THQ ไม่พิจารณาค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่สำคัญบางประการที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ไม่ต่อเนื่องหรือสภาวะตลาดเพื่อบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่กำลังดำเนินอยู่หรือแนวโน้มในอนาคต ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงเชื่อว่าเป็นการเหมาะสมที่จะไม่รวมค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ เช่น การชำระหนี้ทางกฎหมายหรือการด้อยค่าที่เกี่ยวข้องกับตลาด ออกจากการวัดผลทางการเงินแบบ non-GAAPรอบระยะเวลาบัญชี

บริษัทรายงานปีบัญชีในช่วงสัปดาห์ที่ 52/53 โดยปีบัญชีสิ้นสุดในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคมที่ใกล้ที่สุด เพื่อความง่าย บริษัทจะแสดงรอบระยะเวลาบัญชีทั้งหมดที่สิ้นสุดในวันสิ้นเดือนตามปฏิทิน ไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2554 ของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 1 มกราคม 2554 และไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2553 สิ้นสุดเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2553 รอบระยะเวลาสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ประกอบด้วย 13 และ 14 สัปดาห์ตามลำดับนักลงทุนประชุมทางโทรศัพท์

THQ จะจัดการประชุมทางโทรศัพท์เพื่อหารือเกี่ยวกับผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2554 ในวันนี้ เวลา 14:00 น. ตามเวลาแปซิฟิก/17:00 น. ทางตะวันออก โปรดกดหมายเลข (877) 356-8075 ภายในประเทศ หรือ (706) 902-0203 ระหว่างประเทศ รหัสการประชุม 36888172 เพื่อรับฟังการโทรหรือไปที่โฮมเพจนักลงทุนสัมพันธ์ของ THQ Inc. ที่http://investor.thq.com การเก็บถาวรออนไลน์ของการออ

กอากาศจะพร้อมใช้งานประมาณสองชั่วโมงหลังจากการสนทนาสดสิ้นสุดลง นอกจากนี้ จะมีการเล่นซ้ำทางโทรศัพท์ของการประชุมทางโทรศัพท์ประมาณสองชั่วโมงหลังจากสิ้นสุดการโทรจริงจนถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 โดยกดหมายเลข (800) 642-1687 ภายในประเทศ หรือ (706) 645-9291 ระหว่างประเทศ รหัสการประชุม 36888172เกี่ยวกับทีคิว

THQ Inc. (NASDAQ: THQI) เป็นผู้พัฒนาและผู้เผยแพร่ซอฟต์แวร์ความบันเทิงแบบโต้ตอบชั้นนำระดับโลก บริษัทพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับระบบเกมยอดนิยม คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และอุปกรณ์ไร้สายทั้งหมด THQ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ลอสแอนเจลีสเคาน์ตี้ รัฐแคลิฟอร์เนีย จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านเ

ครือข่ายสำนักงานทั่วโลกที่ตั้งอยู่ทั่วอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชียแปซิฟิก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ THQ และ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ที่www.thq.com THQ, de Blob, Homefront, MX vs. ATV Alive, Red Faction Armageddon, Saints Row, uDraw GameTablet และโลโก้ THQ เป็นเครื่องหมายการค้าและ/หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ THQ Inc.

Microsoft, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE, โลโก้ Xbox และโลโก้ Xbox LIVE Arcade เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ

“PlayStation” เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Sony Computer Entertainment Inc.Wii, Nintendo DS และ Nintendo DSi เป็นเครื่องหมายการค้าของ Nintendoเครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อTHQ Inc. ข้อควรระวังเกี่ยวกับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ประกอบด้วยข้อความที่เป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 ข้อความดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการคาดการณ์ของบริษัทสำหรับไตรมาสที่สี่และปีงบประมาณเต็มสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และสำหรับการ

เปิดตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัทในช่วงต่อๆ ไป ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้อ้างอิงจากการคาดการณ์ การประมาณการ และการคาดการณ์ในปัจจุบันเกี่ยวกับธุรกิจของ THQ Inc. และบริษัทสาขา (รวมเรียกว่า “THQ”) และอิงตามความเชื่อของฝ่ายบริหารและข้อสันนิษฐานบางประการที่จัดทำโดยฝ่ายบริหา

ร ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมากจากที่แสดงหรือบอกเป็นนัยในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงปัจจัยทางเศรษฐกิจ การแข่งขัน และเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน ตลาด ผลิตภัณฑ์ บริกา

ร และราคาของ THQ เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น THQ ปฏิเสธภาระหน้าที่ในการปรับปรุงมุมมองของตนเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนดังกล่าว หรือแก้ไขหรือเปิดเผยผลการแก้ไขใดๆ ต่อข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ต่อสาธารณะ ผู้อ่านควรตรวจสอบปัจจัยเสี่ยงและข้อมูลที่อาจส่ง

ผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลประกอบการของ THQ อย่างรอบคอบ อธิบายไว้ในเอกสารอื่นๆ ที่ THQ ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นครั้งคราว รวมถึงรายงานประจำไตรมาสในแบบฟอร์ม 10-Q และรายงานประจำปีในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวัน

ที่ 31 มีนาคม 2553 และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอภิปราย ของปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ ผู้อ่านไม่ควรเชื่อถือข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้มากเกินไป ซึ่งกล่าวถึง ณ วันที่ของข่าวประชาสัมพันธ์นี้เท่านั้น

ดูคำอธิบายด้านบนเกี่ยวกับหลักปฏิบัติของบริษัทในการรายงานมาตรการทางการเงินแบบ non-GAAแสดงถึงการลดลงเพียงครั้งเดียวในค่าใช้จ่ายของผู้ร่วมทุนที่ค้างรับซึ่งเป็นผลมาจากการชำระอัตราผลตอบแทนที่ต้องการกับ JAKKS Pacific

แสดงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการยุติคดีความกับ WWE และ JAKKS Pacific ในเดือนธันวาคม 255ดูตารางด้านล่างสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประเภทงบกำไรขาดทุนของการปรับปรุงเหล่าบริษัทได้ประเมินศักยภาพในการขายเกมอีกครั้งโดยพิจารณาจากลิขสิทธิ์ภาพยนตร์สำหรับเด็ก จากแนวโน้ม

ของอุตสาหกรรมล่าสุด บริษัทได้ลดความคาดหวังสำหรับหมวดหมู่นี้ลง ซึ่งส่งผลให้ลิขสิทธิ์เกมสำหรับเด็กที่ยังไม่ได้ออกฉายมีมูลค่า 30.3 ล้านดอลลาร์ ค่าใช้จ่ายนี้รวมอยู่ใน “ต้นทุนขาย – ค่าตัดจำหน่ายใบอนุญาตและค่าสิทธิ” ในงบดำเนินงาน GAAP ของเราสำหรับสามและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2010

รับรู้กำไรจากการขายเงินลงทุนในขอบเขตที่เราได้ไม่รวมการด้อยค่าที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากชั่วคราวจากจำนวนที่ไม่ใช่ GAการปรับราคาตามราคาตลาด รวมถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนเผื่อขายบางรายการของเรา จำนวนเหล่านี้จะบันทึ

กใน “กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสะสม” ซึ่งเป็นส่วนประกอบของส่วนของผู้ถือหุ้นในงบดุลของเราจนกว่าจะรับรู้ การปรับปรุงยังอาจรวมถึงกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการซื้อขาย Auction Rate Securities (ARS) ซึ่งถูกหักล้างบางส่วนจากผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวข้องกับตัวเลือกการขายที่ได้รับที่

เกี่ยวข้องกับ ARS จำนวนนี้บันทึกอยู่ใน “ดอกเบี้ยและรายได้อื่น (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ”สำหรับวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่ GAบริษัทใช้อัตราภาษีที่คาดการณ์ระยะยาวคงที่ที่ 15% เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน ตลอดจนคาดการณ์ วางแผน และวิเคราะห์ระยะเวลาในอนา(ฉันสำหรับสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

Zynga Inc. เป็นผู้พัฒนาเกมโซเชียลที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีผู้ใช้งานมากกว่า 290 ล้านรายต่อเดือนที่เล่นเกมของพวกเขา ซึ่งรวมถึงFarmVille, FrontierVille, Mafia Wars, Zynga Poker, Café World, Treasure Isleและ CityVille เกมของ Zynga Inc. มีให้บริการบนแพลตฟอร์มระดับโลกหลายแห่ง เช่น Facebook, MySpace, Yahoo, iPad และ iPhone ผ่าน Zynga.org ผู้เล่น Zynga

สามารถระดมทุนได้มากกว่า 6 ล้านดอลลาร์สำหรับกิจกรรมทางสังคมโลก Zynga Inc. มีสำนักงานใหญ่ในซานฟรานซิสโก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ m ประธานและผู้จัดการทั่วไปของ i365 บริษัทในเครือ Seagate ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นหัวหน้าฝ่ายช่องทางโดยCRN ของ Everything Channelผู้คร่ำหวอดในอุตสาหกรรมและช่องทางที่ได้รับการยอมรับจากความเป็นผู้นำของ Channel Initiatives ของบริษัท และโปรแกรม Cloud-Connected Service Provider ของ EVault

22 กุมภาพันธ์ 2554 08:00 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออกซานตาคลารา ,แคลิฟอร์เนีย–( BUSINESS WIRE )—i365 Inc. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Seagate (NASDAQ:STX) ประกาศในวันนี้ว่าประธานและผู้จัดการทั่วไป Terry Cunningham ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นหัวหน้าช่องทางโดย CRN ของ Everything Channel Channel Chiefs เป็นผู้นำในการสร้างโปรแกรมช่องทางที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ให้บริการโซลูชันด้านไอที พวกเขาปกป้อง ส่งเสริม และดำเนินโปรแกรมและกลยุทธ์ของพันธมิตรช่องทางที่มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ

“การได้รับตำแหน่ง Channel Chief เป็นหนึ่งในเกียรติยศอันทรงเกียรติที่สุดในอุตสาหกรรมไอที Channel Chiefs ในปีนี้นำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่ยอดเยี่ยมว่าใครเป็นใครของ Channel”

ทวีตนี้ภายใต้การนำของคันนิงแฮม i365 ได้ปรับปรุงโปรแกรมพันธมิตร EVault อย่างมาก เพื่อเร่งความสามารถในการทำกำไรของช่องทางและเปิดตัวผู้ให้บริการ EVault Cloud-Connectedโปรแกรม (CCSP) โปรแกรม EVault CCSP เป็นโปรแกรมแรกที่ให้ชุมชนช่องทางในการสร้างธุรกิจพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่ทำกำไรได้ และสร้างกระแสรายได้ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะที่ลดค่าใช้จ่ายสูง ความเสี่ยงสูง และเส้นโค้งการเรียนรู้ที่ยาวนานที่มาพร้อมกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการโฮสต์ . โมเดลที่ก้าวล้ำสร้าง

ระดับการทำงานร่วมกันระหว่างผู้จำหน่ายเทคโนโลยีคลาวด์และช่องทาง นับตั้งแต่เปิดตัวเมื่อกลางเดือนพฤศจิกายน 2010 พันธมิตรหลายรายได้เข้าร่วมโปรแกรม EVault CCSP เพื่อสร้างกระแสรายได้ที่เกิดขึ้นใหม่โดยขาย บริการ สำรองข้อมูลบนคลาวด์ที่ขับเคลื่อนโดย EVault

Channel Chiefs ในปีนี้ได้รับเลือกจากกองบรรณาธิการ CRN ผู้สมัครได้รับการตัดสินโดยพิจารณาจากนโยบายและนวัตกรรมโปรแกรมที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา จำนวนรายได้ที่บริษัทของพวกเขาสร้างผ่านพันธมิตร ความเต็มใจที่จะพูดต่อสาธารณะในนามของช่อง และจำนวนปีที่ทุ่มเทให้กับกิจกรรมของช่อง

“รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นหัวหน้า Channel โดยCRN ของ Everything Channel ” คันนิงแฮมกล่าว “ฉันคิดว่ามันเป็นข้อพิสูจน์ถึงคุณค่าที่เรามอบให้กับความสัมพันธ์ที่เรามีกับพันธมิตรของเรา ความสัมพันธ์เหล่านั้นมีความสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจของเรา และเรามุ่งมั่นที่จะรักษาและขยายความสัมพันธ์เหล่านั้นด้วยการจัดหาผลิตภัณฑ์ สำรองและกู้คืนที่เชื่อมต่อกับระบบคลาวด์ที่เชื่อถือได้สำหรับช่องทางนี้”

“การได้รับตำแหน่ง Channel Chief เป็นหนึ่งในเกียรติยศอันทรงเกียรติที่สุดในอุตสาหกรรมไอที Channel Chiefs ในปีนี้นำเสนอข้อมูลเชิงลึกมากมายว่าใครเป็นใครของ Channel” Kelley Damore รองประธานและผู้อำนวยการกองบรรณาธิการของ Everything Channel กล่าว “ผู้บริหารระดับสูงของ Channel จะทำให้แน่ใจว่าเสียงของ Channel จะได้ยินเมื่อมีการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ และรักษาความสัมพันธ์ที่ให้ผลกำไรร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เราขอปรบมือให้กับ Channel Chiefs ในปีนี้สำหรับโครงการและกลยุทธ์สำหรับพันธมิตรที่ประสบความสำเร็จ”

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายชื่อ CRN Channel Chief โปรดไปที่www.channelweb.com รายการ Channel Chief เผยแพร่ในฉบับวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554เกี่ยวกับ i365

i365 ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Seagate นำเสนอโซลูชันการปกป้องข้อมูล EVault ในองค์กร เชื่อมต่อกับระบบคลาวด์ และเอดจ์ ซึ่งมักใช้งานร่วมกันเป็น “ไฮบริด” ที่เชื่อมต่อกับระบบคลาวด์ เพื่อช่วยให้องค์กรขนาดเล็กถึงขนาดกลางสามารถปกป้องและเข้าถึงข้อมูลทางธุรกิจได้ตลอดเวลา ที่ไหนก็ได้ i365 ช่วยให้ลูกค้าเผชิญกับความท้าทายในการรักษาความต่อเนื่องทางธุรกิจในสภาพแวดล้อม

แบบหลายแพลตฟอร์มและหลายไซต์ผ่านระบบนิเวศแบบบูรณาการที่ไม่เหมือนใครของซอฟต์แวร์จัดเก็บข้อมูล SaaS บริการที่มีการจัดการและอุปกรณ์ต่างๆ การปกป้องข้อมูลของ i365 การกู้คืน จากภัยพิบัติและโซลูชันอื่นๆ ได้รับการปรับให้เหมาะกับการ

ทำงานในสภาพแวดล้อมแบบกระจาย โดยได้รับการสนับสนุนโดยโครงสร้างพื้นฐานการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ และได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริการลูกค้าคุณภาพสูงสุด โซลูชันของ i365 จำหน่ายผ่านเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายที่กว้างขวาง และขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ให้บริการที่มีการจัดการ ศูนย์ข้อมูล ผู้ให้บริการโทรคมนาคม ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน และพันธมิตรด้านเทคโนโลยีอื่นๆ สำหรับลูกค้ากว่า 32,000 รายทั่วโลก www.i365.com .

Everything Channel เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านกิจกรรมที่เน้นช่องทางไอที ​​สื่อ การวิจัย การให้คำปรึกษา ตลอดจนบริการด้านการขายและการตลาด ด้วยประสบการณ์และการมีส่วนร่วมกว่า 30 ปี Everything Channel จึงมีความเชี่ยวชาญด้านช่องทางที่ไม่มีใคร

เทียบได้ในการดำเนินการโซลูชันแบบบูรณาการสำหรับผู้บริหารด้านเทคโนโลยีที่จัดการการสรรหาพันธมิตร การเปิดใช้งาน และกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดเพื่อเร่งการขายเทคโนโลยี Everything Channel เป็นบริษัทยูบีเอ็ม หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Everything Channel เยี่ยมชมเราได้ที่ เกี่ยวกับ ยูไนเต็ด บิสซิเนส มีเดีย จำกัด

UBM (UBM.L) มุ่งเน้นไปที่สองกิจกรรมหลัก: การกระจายข้อมูลทั่วโลก การกำหนดเป้าหมายและการติดตาม; และการพัฒนาและการสร้างรายได้จากชุมชน B2B และตลาด ธุรกิจของ UBM ให้ข้อมูลแก่ตลาดและให้บริการชุมชนเชิงพาณิชย์ระดับมืออาชีพ ตั้งแต่

แพทย์ไปจนถึงนักพัฒนาเกม นักข่าวไปจนถึงผู้ค้าเครื่องประดับ จากเกษตรกรไปจนถึงเภสัชกร ด้วยกิจกรรมแบบบูรณาการ ออนไลน์ สิ่งพิมพ์ และข้อมูลธุรกิจ พนักงาน 6,500 คนของเราในกว่า 30 ประเทศถูกจัดตั้งเป็นทีมผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการชุมชนเหล่านี้ นำผู้ซื้อและผู้ขายมาพบกัน ช่วยให้พวกเขาทำธุรกิจและตลาดให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หากต้องการ ข้อมูล เพิ่มเติม โปรดไปที่www.ubm.com

ลิขสิทธิ์ 2011 i365 Inc. สงวนลิขสิทธิ์ พิมพ์ในสหรัฐอเมริกา Seagate, Seagate Technology และโลโก้ Wave เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seagate Technology LLC ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ i365 และ EVault เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ i365 Inc. ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนอื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

MoMinis จัดการกับการแบ่งส่วนมือถือสำหรับเกม 2 มิติด้วยระบบนิเวศเกมมือถือ “พัฒนาครั้งเดียวปรับใช้ได้ทุกที่” แห่งแรกของอุตสาหกรรม
MoMinis Studio ช่วยให้นักพัฒนาสร้าง แจกจ่าย และสร้างรายได้จากเกมสำหรับหลายแพลตฟอร์มมือถือได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

ในฐานะที่เป็นแพลตฟอร์มการพัฒนาและเผยแพร่เกมมือถือที่ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าแห่งแรกของอุตสาหกรรม ในที่สุด MoMinis Studio ก็แก้ปัญหาการกระจายตัวที่รบกวนนักพัฒนาในอดีต เกมที่สร้างขึ้นใน IDE เกมมือถือ 2D ฟรีจะทำงานโดยอัตโนมัติบนแพลตฟอร์มมือถือเกือบทั้งหมด รวมถึง Android,

Blackberry, J2ME และ Symbian สภาพแวดล้อม ‘พัฒนาครั้งเดียว ใช้งานได้ทุกที่’ ของ MoMinis Studio ช่วยให้แต่ละเกมสามารถดำเนินการได้ทันทีบนโทรศัพท์มือถือหลายร้อยเครื่องที่มีระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกัน และให้บริการเผยแพร่ทั่วโลก (รูปภาพ: บิสิเนสไวร์)

ในฐานะที่เป็นแพลตฟอร์มการพัฒนาและเผยแพร่เกมมือถือที่ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าแห่งแรกของอุตสาหกรรม ในที่สุด MoMinis Studio ก็แก้ปัญหาก

ารกระจายตัวที่รบกวนนักพัฒนาในอดีต เกมที่สร้างขึ้นใน IDE เกมมือถือ 2D ฟรีจะทำงานโดยอัตโนมัติบนแพลตฟอร์มมือถือเกือบทั้งหมด รวมถึง Android, Blackberry, J2ME และ Symbian สภาพแวดล้อม ‘พัฒนาครั้งเดียว ใช้งานได้ทุกที่’ ของ MoMinis Studio ช่วยให้แต่ละเกมสามารถดำเนินการได้ทันทีบนโทรศัพท์มือถือหลายร้อยเครื่องที่มีระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกัน และให้บริการเผยแพร่ทั่วโลก (รูปภาพ: บิสิเนสไวร์)

ในฐานะที่เป็นแพลตฟอร์มการพัฒนาและเผยแพร่เกมมือถือที่ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าแห่งแรกของอุตสาหกรรม ในที่สุด MoMinis Studio ก็แก้ปัญหาการกระจายตัวที่รบกวนนักพัฒนาในอดีต เกมที่สร้างขึ้นใน IDE เกมมือถือ 2D ฟรีจะทำงานโดยอัตโนมัติบนแพลตฟอร์มมือถือเกือบทั้งหมด รวมถึง Android

, Blackberry, J2ME และ Symbian สภาพแวดล้อม ‘พัฒนาครั้งเดียว ใช้งานได้ทุกที่’ ของ MoMinis Studio ช่วยให้แต่ละเกมสามารถดำเนินการได้ทันทีบนโทรศัพท์มือถือหลายร้อยเครื่องที่มีระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกัน และให้บริการเผยแพร่ทั่วโลก (รูปภาพ: บิสิเนสไวร์)

22 กุมภาพันธ์ 2554 08:00 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออกเทล-อาวีฟ, อิสราเอล–( BUSINESS WIRE )– หลังจากโปรแกรมเบต้าที่ครอบคลุมMoMinis วันนี้เปิดตัวแพลตฟอร์มการพัฒนาและเผยแพร่เกมที่ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าทั้งหมดเป็นครั้งแรกของอุตสาหกรรม เกมมือถือที่สร้างขึ้นภายใน MoMinis Studio จะทำงานโดยอัตโนมัติบนระบบปฏิบัติการแทบทุกระบบ และเผยแพร่ไปยังผู้บริโภคผ่านช่องทางที่มีอยู่แล้วทั่วโลก MoMinis ซึ่

งได้รับการสนับสนุนจาก Mitsui Ventures ยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นได้ประกาศข้อตกลงการจัดจำหน่ายเชิงกลยุทธ์ใหม่หลายฉบับ รวมถึงการเผยแพร่

เกมท้องถิ่น 100 เกมที่สร้างขึ้นในสตูดิโอกับผู้ให้บริการมือถือรายใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น NTT DoCoMo แก่สมาชิกมือถือ 56 ล้านคน ในที่สุด MoMinis Studio ก็แก้ไขปัญหาการกระจายตัวที่มีมาอย่างยาวนานด้วยการบรรลุวิสัยทัศน์ ‘พัฒนาครั้งเดียวปรับใช้ได้ทุกที่’ ที่เข้าใจยาก และพร้อมให้ดาวน์โหลดฟรีจากเว็บไซต์ผู้พัฒนาใหม่ของบริษัทdev.mominis.com _

“MoMinis ช่วยให้นักพัฒนาปรับใช้เกมได้อย่างราบรื่นบนอุปกรณ์ที่หลากหลายที่สุด เข้าถึงตลาดได้อย่างง่ายดาย และรับเงินอย่างรวดเร็ว นี่เป็นการคิดค้นวิธีที่นักพัฒนาสร้าง แจกจ่าย และสร้างรายได้จากเกมบนมือถือขึ้นมาใหม่ ตอนนี้นักพัฒนาสามารถมุ่งความสนใจไปที่คุณภาพของเกมมากกว่าปัญหาเรื่องการพอร์ตและการสร้างรายได้”

โซลูชันที่ได้นั้นรวมถึงเซิร์ฟเวอร์เบลดของ HP ที่มีคอร์เครือข่ายพื้นที่จัดเก็บ (SAN) และเทคโนโลยีสำรองข้อมูลเทปที่ปรับแต่งโดยเฉพาะ ในช่วงต้นปี 2552 CDW ได้กำหนดค่าผลิตภัณฑ์และจัดส่งอุปกรณ์ไปยังสนามกีฬาแห่งใหม่

Thomas E. Richards ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ CDW กล่าวว่า “ขณะที่แฟนๆ ทั้งที่บ้านและที่สนามดูเกม พวกเขาส่วนใหญ่ไม่ได้มองหาหลักฐานของโครงสร้างพื้นฐานเซิร์ฟเวอร์เสมือนจริงที่มี SAN core ขนาด 100 เทราไบต์” “แต่พวกเขาจะสังเกตเห็นว่าเกมดูยอดเยี่